REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAUSE

z 14.07.2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. PAUSE- PAUSE Natalia Goc, ul. Gajowa 9, 88-400 Żnin, NIP: 5621808155, REGON:367759195.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.your-pause.com

5. Sklep internetowy PAUSE – serwis internetowy dostępny pod www.your-pause.com za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – pełnowymiarowe lub niepełnowymiarowe produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała ujęte w ofercie Pudełek Niespodzianek- box subskrypcyjny razem z wybranymi herbatami i czekoladami, a także jednostkowe produkty kosmetyczne ujęte w ofercie detalicznej Sklepu.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PAUSE a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Subskrypcja- usługa, która polega na dostarczeniu pudełka niespodzianki- box subskrypcyjny, przez wybrany okres subskrypcji przez Użytkownika, zawierający produkty pełnowartościowe do realizacji domowego SPA, a także w celu testowania nowych kosmetyków i wyrażania opinii na ich temat.

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Formularz rejestracyjny- formularz, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji w serwisie.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

13. Potwierdzenie zamówienia- wiadomość e-mail, którą wysyła PAUSE do Użytkownika, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, natychmiastowo po złożeniu zamówienia.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.your-pause.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.your-pause.com, prowadzony jest przez PAUSE, będącego zarówno właścicielem jak i administratorem w.w. Sklepu internetowego.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub;
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub;
c) Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Zalecana rozdzielczość monitora to 1024×768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i dostępem do poczty elektronicznej.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PAUSE zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.your-pause.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. PAUSE może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PAUSE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PAUSE.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PAUSE.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla PAUSE,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.your-pause.com dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W przypadku przedmiotu zamówienia jakim jest Pudełko niespodzianka- box subskrypcyjny, dostawa jest darmowa.

4.4. W przypadku przedmiotu zamówienia jakim jest produkt kosmetyczny objęty ofertą detaliczną, koszt dostawy jest naliczany zgodnie z podanym cennikiem firmy kurierskiej.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PAUSE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest międzynarodowa i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem wyznaczonej przez PAUSE firmy kurierskiej. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Termin realizacji dostawy w przypadku subskrypcji pudełka niespodzianki- box subskrypcyjny zostaje określony w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, kiedy termin nie zostanie określony- w ciągu 7 dni roboczych od Potwierdzenia Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy w przypadku przedmiotu jednostkowego wynosi do 7 dni.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.your-pause.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.6. Na życzenie Użytkownika, PAUSE może wystawić fakturę VAT na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu www.your-pause.com. Użytkownik jest zobowiązany do przesłania na adres e-mail contact@your-pause.com danych niezbędnych do wystawienia prawidłowej faktury VAT:

Imię i nazwisko/ firmę,
Adres zamieszkania/siedziby,
Numer NIP (w przypadku firmy) lub numer PESEL (osoby fizyczne),
Nr Zamówienia,
Adres korespondencyjny.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. PAUSE zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów w przypadku akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny nie obejmuje Towarów, które uprzednio zostały zmówione przez Użytkownika.

6.3. W przypadku kiedy, przedmiotem zamówienia jest subskrypcja pudełka niespodzianki- box subskrypcyjny, uiszczenie opłaty za złożone zamówienie jest możliwe jedynie przy użyciu karty płatniczej.

6.4. W przypadku kiedy, przedmiotem zamówienia jest jednostkowy produkt z oferty Sklepu PAUSE, Użytkownik ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego: 09 1020 1505 0000 0702 0188 4931,
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) zapłata kartą płatniczą- akceptowane są płatności kartami Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express ,karta zostaje obciążona w momencie wysłania towaru.

6.5. Sklep www.your-pause.com nie przewiduje możliwości zapłaty przy odbiorze (za pobraniem).

VII. Subskrypcja

7.1. Użytkownik chcący skorzystać z Subskrypcji pudełka niespodzianki- box subskrypcyjny, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy miesiąc Subskrypcji, a następnie ponosić opłaty miesięczne, aż do momentu rezygnacji z Subskrypcji.

7.2. Użytkownik przyznaje prawo do pobierania opłat miesięcznych przez PAUSE do momentu rezygnacji Użytkownika z Subskrypcji Pudełek Niespodzianek lub zmiany formy dokonywania przez niego płatności.

7.3. Cena Subskrypcji pudełek może się różnić i jest zależna od wyboru okresu subskrybowania Pudełek Niespodzianek przez Użytkownika.

7.4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Subskrypcji pudełek w każdym momencie i nie jest on zobowiązany do poniesienia żadnych opłat z tego tytułu.

7.5. Możliwość rezygnacji z Subskrypcji Pudełek Niespodzianek, jak również zmiana metody płatności za subskrypcje, jest możliwa przez:

a) dostarczenie wypisanego Oświadczenia o rezygnacji przez Użytkownika pocztą mailową na adres contact@your-pause.com lub listem poleconym na adres:
b) zaznaczając odpowiednie pole, po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika w Serwisie.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PAUSE podany w niniejszym Regulaminie.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PAUSE Natalia Goc, ul. Gajowa9, 88-400 Żnin.

8.4. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.5. Koszt odesłania towaru ponosi PAUSE.

8.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Użytkownika jest wyłączone w przypadku:

a) wykonania- za zgodą Użytkownika, świadczenia usług przez PAUSE,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c) towarów lub usług o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
e) towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ochrony zdrowia Użytkowników, w przypadku otwierania opakowania przez Użytkownika, po dostarczeniu towaru.

8.7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Użytkownik może zastosować poniższy wzór pisma:

…………………., dn. ………………….
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres Użytkownika
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis Użytkownika

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. PAUSE jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@your-pause.com PAUSE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. PAUSE nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. PAUSE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

10.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PAUSE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: PAUSE, ul. Gajowa 9, 88-400 Żnin lub mailowo pod adres contact@your-pause.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. PAUSE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PAUSE a Użytkownikem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PAUSE a Użytkownikem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PAUSE.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.